Con nay quy y Đức Phật A Di Đà

Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang Như Lai

Nguyện cho hết thảy chúng sanh Nghe được danh hiệu của Ngài

Đều có được Tín tâm kiên cố Nơi Bổn Nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm.

Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ Tín Nguyện, Trì Danh, cầu sanh Cực Lạc

Nguyện cho hết thảy chúng sanh

Đều được thọ trì tu tậpPhương tiện thành Phật tối thắng này.

Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

Nguyện cho hết thảy chúng sanh

Đều phát bồ đề tâm

Sanh về Cực Lạc

Nhập thanh tịnh chúng

Chóng thành Phật Đạo

5/5 - (8 bình chọn)

Bài liên quan