Category: Kinh Phật

000_afqo-1101

Tam bảo là gì?

Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là chỉ đức Phật

Istockphoto-1211970257-170667a

Ngũ giới là gì?

Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn,