Category: Cẩm nang

000_afqo-1101

Tam bảo là gì?

Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là chỉ đức Phật